ZWO DREI VIER: Ei jei jei jei Schützenfest in Eicklingen - schallalla lallalla lallallalala - Schützenfest in Eicklingen